Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki ogólne oraz sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez firmę:

Symag sp. z o.o. sp.k.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
NIP : 7010695510
REGON: 367365214


za pośrednictwem sklepu zoologicznego:

www.zoolandia24.pl, zwanego dalej „Sklep Internetowy”

§ 1 Definicje

  1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem

Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

  3. Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

  4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie

Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

  5. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą

elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  6. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po

dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

  7. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,

cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest

właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

  8. Regulamin - niniejszy regulamin.

  9. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez

Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

  10. Sprzedawca

Symag sp. z o.o. sp.k.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
KRS : 0000680099
NIP : 7010695510

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;

e-mail:sklep@zoolandia24.pl

będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

  11. Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie: www.zoolandia24.pl

  12. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być

przedmiotem Umowy sprzedaży.

  16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między

Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do

jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów

zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie

Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)

należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

  2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej

Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie

plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych

w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient

może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca

wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu.

  3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu

korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest

posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta

Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę,

w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

  5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego

Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez

wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując

jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

  5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim

przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych

Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

  6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje

możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.

Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na

adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą

chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient

uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu

cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając

Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO

KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu

całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez

wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk

„POTWIERDZAM ZAKUP”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany

o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany

ponieść w związku z Umową sprzedaży.

§ 4 Zamówienia

  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów

będących przedmiotem zamówienia.

  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie

jego złożenia.

  6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez

Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają

informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy

i składaniu zamówienia.

  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

81175000090000000037600202

  b) Zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

  c) Za pomocą operatora-bramki płatniczej Shoper Płatności Blue Media.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU/BlueMedia o dokonaniu

płatności przez Klienta

  3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu,

Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

  5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu

zamówienia.

  6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju,

w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać

od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  7. Sprzedawca wysyła rachunek obejmujący dostarczane towary na adres e-mail Klienta, podany w formularzu

rejestracyjnym.

  8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako

adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia

terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu

Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,

ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Dostawa

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest

odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca

§ 7 Rękojmia

  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany

przez Sprzedawcę. Koszty dostarczenia pokrywa Klient.

  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od

wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się

z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu

wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od

Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu

terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie

pisemnej na adres Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub

reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

  3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres

sklep@zoolandia24.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi

odpowiedzi.

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

§ 8 Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres e-mail: sklep@zoolandia24.pl

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. zoolandia24.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. Towar należy odesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres

Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.

8. W przypadku uznania reklamacji, zoolandia24.pl niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

§ 9 Gwarancja

  1. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo

prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

  2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez

podawania przyczyny.

  3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez

Konsumenta.

  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie

to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę

na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem.

  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za

pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz

odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca

niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,

oferta przestaje wiązać.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy

zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres

Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca

informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego

w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument

chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane

treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest

dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

  2. Klient oświadcza, że:

  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub

praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np.

  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych

  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak

znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,

dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu;

i prawach pokrewnych.

  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim

  3. Klient nie jest uprawniony do:

  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych

osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania

powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu,

treści które mogłyby w szczególności:

  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw

  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby

pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek

ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie

uznawanych za obraźliwe);

  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego

  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do

modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług,

o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na

doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego

Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych

  7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści

w ramach Strony Internetowej Sklepu.

  1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu

narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji,

know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę

o potencjalnym naruszeniu.

  2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie

ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji,

prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 13 Ochrona danych osobowych

składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub

w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług

drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie

przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

  4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

  5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności

w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie

uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie

danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed

nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

  8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane

w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko

w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego

Przedsiębiorcą.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie

w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy

polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez

Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni

przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą

elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej

treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy

zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

     

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl